• Κατοικία στη Κηφισιά
  • Κατοικία στη Κηφισιά

Κατοικία στη Κηφισιά

Επικάλυψη με πατητή τσιμεντοκονία σε δάπεδα και τοίχους
PLANOCOLOR MICROCEMENT